Verslag en plan van het bestuur.

Hieronder vindt u het verslag van 2016 en plan 2017 van VVN afdeling Nuenen:

Wie we zijn en waar we voor staan
Wij zijn de lokale afdeling Nuenen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en stellen ons tot doel: het bevorderen
van de verkeersveiligheid in Nuenen in de breedste zin van het woord. Afdeling Nuenen, toen nog 3VO, is in
2004 opgericht naar aanleiding van de problematiek rondom de Geldropsedijk. Het bestuur bestaat uit 7 leden.
Wat hebben we in 2016 gedaan
Organisatie/ overleg (algemeen)
 Verslag 2015 en plan 2016 aan B&W, raadsleden, leden VVN aangeboden en op eigen website geplaatst
 Jaarplan / budget 2017 voor subsidie-aanvraag aan B&W aangeboden
 Deelgenomen aan verkeersplatform (Gemeente, Politie, Fietsersbond en VVN) (december)
 Maandelijks afstemmingsoverleg gevoerd met de gemeente (ambtelijk) en Fietsersbond
 Samen met gemeente overlegd met scholen over Brabant Verkeersveiligheid Label / BVL (maart):
o verantwoording 2015 en plan 2016 (in beeld gebracht wat de scholen aan verkeerseducatie doen)
o verkeersouders, brigadiers
 Deelgenomen aan actiedag Provincie ‘0 verkeersdoden’ (januari)
 Deelgenomen aan VVN werkatelier (januari)
 Deelgenomen aan themabijeenkomst Meldpunt Veilig Verkeer (mei)
 Deelgenomen aan districtsledenvergadering VVN (juni en oktober)
 Deelgenomen aan kennisdag VVN district Brabant (oktober)
 Deelgenomen aan bijeenkomst regionale VVN afdelingen (oktober)
 Deelgenomen aan workshop over ontwikkeling landelijke App-praktijk-verkeersexamen (november)
 Periodiek bijdrage geleverd aan Landelijk verkeerspanel VVN
Bij voornemen gebleven
 Intensiveren overleg met Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad.
PR
 Via plaatselijke pers en Lokale Omroep Nuenen aandacht gevraagd voor onze reguliere activiteiten
 Via plaatselijke pers met cartoons frequent aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid
 Website VVN Nuenen actueel gehouden en onze zichtbaarheid vergroot via Facebook en Twitter
 Tijdens diverse acties hebben we actief ingezet op werving van nieuwe (bestuurs)leden
 Ondersteunende vrijwilligers hebben we wederom bij diverse acties kunnen betrekken.
Bij voornemen gebleven
 Via pers actiegroepen attenderen op bij VVN gratis te verkrijgen 30 km stickers voor afvalcontainers ed.
Jeugd en jongeren
 Bijdrage geleverd aan Dode hoek project Wentelwiek (maart)
 Theorie verkeersexamen voor basisscholen (groep 7) georganiseerd (7 april)
 Praktijk verkeersexamen voor 274 basisschoolleerlingen (groep 7) georganiseerd (13/4); incl.fietscontrole
 Plan ter verbetering inrichting schoolzone Wentelwiek aan college aangeboden (mei)
 Optreden Johan Cahuzak (verkeerseducatie in theatervorm) op Pleincollege georganiseerd (11 mei)
 Spandoeken en borden “De scholen zijn weer begonnen” opgehangen/verwijderd (augustus/september)
 Aanzet gegeven tot betere instructie verkeersbrigadier voor groep 7 basisschool de Wentelwiek (sept./okt.).
 Fietsverlichtingskoffers aangeboden en gebruikt op Crijnsschool en Wentelwiek
 Verlichting van ruim 1100 fietsen gecontroleerd en zo mogelijk hersteld (november/december):
o Parkhof, Kernkwartier, basisscholen, Pleincollege en Opwettenseweg (zaterdagavondstappers)
 Mede op ons verzoek heeft de Politie vanaf november diverse repressieve verlichtingscontroles uitgevoerd.
Bij voornemen gebleven
 Politie adviseren om handhavingsacties 30 km bij met name scholen uit te voeren
 Promotie van verkeersprojecten in het DAF-Museum
Overig (senioren, minder validen)
 E-bike cursus georganiseerd in overleg met ouderenbonden (mei)
Bij voornemen gebleven
 Opfriscursus verkeerstheorie organiseren; met aanbod praktijkrit in eigen auto o.l.v. rijschoolhouder
Op hoger planniveau
 Opzet en organisatie van werkgroep Fietsveiligheid; op initiatief wethouder (hele jaar)
 Bijdrage geleverd aan parkeernota Centrum via klankbordgroep (maart)
 Door Van Schijndel Advies geïnformeerd over project Reflection Day (maart)
 Deelgenomen aan door gemeente georganiseerde infomarkt (april)
 Met gemeente gediscussieerd over het primair fietsnetwerk; incl. inrichtingseisen (mei)
 Idem ten aanzien van jaarlijkse verkeersveiligheidrapportage (mei)
 Bijdrage geleverd aan totstandkoming Bereikbaarheidsakkoord (oktober)
Bij voornemen gebleven
 Periodiek inzicht krijgen in, en waarnodig actie ondernemen n.a.v. gemeentelijke verkeerstellingen
 Zienswijze kenbaar maken t.a.v. gemeentelijk parkeerbeleid gehandicapten (geen kerntaak VVN).
Concrete plannen
Bijdrage geleverd aan:
 Uitvoering Europalaan / HOV2: deelname in klankbordgroep aannemer Rasenberg (hele jaar)
 Snelfietspad Eindhoven - Helmond (hele jaar)
 Evaluatie herinrichting Park (februari)
 Herinrichting Broekdijk via klankbordgroep (april)
 Voor statushouders: verkeerslessen gegeven en begeleid bij (leren) fietsen (maart t/m juni)
 Planontwikkeling verbindingsboog Meierijlaan / VSP2 project (mei//juli)
 Opheffen afslagverboden Cockeveld/Opwettenseweg/Meierijlaan (december)
 Veiliger maken van verkeerssituaties door inzet Victor Veilig poppen (7)
 Spandoeken ophangen ter promotie handhaving 30 km; combi met metingen GPS/GSM en 30 km stickers
 Volgen en waar mogelijk mede afhandelen van klachten op Participatiepunt / Landelijk meldpunt VVN
 Afhandelen van klachten van bewoners.
=======

Wat gaan we in 2017 doen
Organisatie/ overleg (algemeen)
 Verslag 2016 en plan 2017 aan B&W, raadsleden, leden VVN aanbieden en op eigen website plaatsen
 Jaarplan / budget 2018 voor subsidie-aanvraag aan B&W aanbieden
 Overleg in verkeersplatform (Gemeente, Politie, Fietsersbond en VVN); 1e en 3e kwartaal
 Maandelijks afstemmingsoverleg met de gemeente (ambtelijk) en Fietsersbond
 Samen met gemeente overleg met scholen over Brabant Verkeersveiligheid Label / BVL (maart):
o verantwoording 2016 en plan 2017 (in beeld brengen wat de scholen aan verkeerseducatie doen)
o verkeersouders, brigadiers
 Actiedag Provincie ‘0 verkeersdoden Brabant’ (9 februari)
 Workshops over ontwikkeling landelijke App-praktijk-verkeersexamen (1e kwartaal)
 Districtsledenvergadering VVN (2e en 4e kwartaal)
 Overleg met regionale VVN afdelingen (2e kwartaal)
 Kennisdag VVN district Brabant (oktober)
 Landelijk verkeerspanel VVN
 Regionale bijeenkomst contactpersonen verkeersouders
 Overleg met Nuenense verkeersouders (op de koffie vragen)
 Intensiveren overleg met Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad.
PR
 Via plaatselijke pers en Lokale Omroep Nuenen aandacht vragen voor onze reguliere activiteiten
 Via plaatselijke pers frequent aandacht voor verkeersveiligheid via cartoons en nieuwe verkeersborden
 Verkeersveiligheid onder aandacht van publiek brengen tijdens Oranjemarkt
 Website VVN Nuenen actueel houden en onze zichtbaarheid vergroten via Facebook en Twitter
 Via pers actiegroepen attenderen op bij VVN gratis te verkrijgen 30 km stickers voor afvalcontainers ed
 Tijdens diverse acties zetten we actief in op werving van nieuwe (bestuurs)leden
 Ondersteunende vrijwilligers gaan we wederom bij diverse acties betrekken.
 Opstarten rubriek ‘Wist u dat ….’
Jeugd en jongeren
 Bijdrage aan themadag voor ouders van leerlingen basisschool De Nieuwe Linde
 Bijdrage aan verbetering inrichting schoolzone Wentelwiek
 Theorie verkeersexamen voor basisscholen (groep 7) organiseren (6 april)
 Praktijk verkeersexamen voor 215 basisschoolleerlingen (groep 7) organiseren (10 mei); incl.fietscontrole
 Tijdens dat praktijk verkeersexamen een pilot draaien met behulp van de nieuwe App van VVN
 Optreden Johan Cahuzak (verkeerseducatie in theatervorm) op Pleincollege organiseren (10 mei)
 Spandoeken “De scholen zijn weer begonnen” ophangen en weer verwijderen (augustus/september) en
(groot)ouders dan attenderen op examenoefenroute en aandacht besteden aan veilige routes naar school
 Fietsverlichting controleren en zo mogelijk herstellen (november/december):
o Parkhof, Kernkwartier, basisscholen, sportvereniging, Pleincollege en Opwettenseweg (stappers)
 Nagaan of er bij scholen en sportverenigingen belangstelling bestaat voor een cursus fietsverlichting met
behulp van onze demo-fietsverlichtingskoffers
 Politie ertoe aanzetten om na verlichtingscontroles van VVN preventief en repressief op te treden
 Politie adviseren om handhavingsacties 30 km bij met name scholen uit te voeren
 Op verzoek assisteren bij dode hoekprojecten op basisscholen
 Promotie van verkeersprojecten in het DAF-Museum.