Verslag en plan van het bestuur.

Hieronder vindt u het verslag van 2017 en plan 2018 van VVN afdeling Nuenen:

 

Wie we zijn en waar we voor staan

Wij zijn de lokale afdeling Nuenen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en stellen ons tot doel: het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nuenen in de breedste zin van het woord. Afdeling Nuenen, toen nog 3VO, is in 2004 opgericht naar aanleiding van de problematiek rondom de Geldropsedijk. Het bestuur bestaat uit 7 leden.

 

Wat hebben we in 2017 gedaan

Organisatie/ overleg (algemeen)

 • Verslag 2016 en plan 2017 aan B&W, raadsleden, leden VVN aangeboden en op eigen website geplaatst
 • Jaarplan / budget 2018 voor subsidieaanvraag aan B&W aangeboden
 • Deelgenomen aan:
  • overleg met de gemeente (ambtelijk) in nauwe samenwerking met Fietsersbond (maandelijks)
  • verkeersplatform (Gemeente, Politie, Fietsersbond en VVN); in mei en oktober
  • afstemmingsoverleg met VVN-districtvertegenwoordigers (februari en november)
  • districtsledenvergadering VVN (2e en 4e kwartaal)
  • actiedag Provincie ‘Nul verkeersdoden’ (februari)
  • workshop over ontwikkeling landelijke App-praktijk-verkeersexamen (maart)
  • Opening HOV2 (april)
  • Regionale bijeenkomst contactpersonen verkeersouders (april)
  • bijeenkomst Fietsberaad in Den Haag (juni)
  • kennisdag VVN district Brabant (oktober)
  • actiedag Provincie ‘De diepte in met verkeersveiligheid’ (november)
  • inspiratiedag Tour de Force in Ede (november)
  • 1e werkatelier ‘De wereld van Van Gogh’ (december)
  • Landelijk verkeerspanel VVN (periodiek)
 • Samen met gemeente overlegd met scholen over Brabant Verkeersveiligheid Label / BVL (maart):
  • verantwoording 2016 en plan 2017 (wat scholen aan verkeerseducatie gedaan hebben en gaan doen)
  • werving verkeers(groot)ouders
 • Overleg gehad met één Nuenense verkeersouder (1x afgezegd, 1x geen reactie, 2x opgezegd.)

Bij voornemen gebleven

 • Intensiveren overleg met Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad.

 

PR

 • Via plaatselijke pers resp.Lokale Omroep Nuenen
  • onze reguliere activiteiten onder aandacht gebracht
  • met cartoons aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid
  • nieuwe rubriek ‘Wist je dat’ gestart; info over verkeersaangelegenheden
  • actiegroepen geattendeerd op bij VVN te verkrijgen 30 km-stickers voor afvalcontainers e.d.
 • Verkeersveiligheid onder aandacht gebracht van publiek tijdens Oranjemarkt (april)
 • Website VVN Nuenen actueel gehouden en onze zichtbaarheid vergroot via Facebook en Twitter
 • Ondersteunende vrijwilligers hebben we wederom bij diverse acties kunnen betrekken.
 • Tijdens diverse acties actief ingezet op werving van nieuwe (bestuurs)leden

 

Jeugd en jongeren (verkeersexamens en fietsverlichtingscontroles in samenwerking met de Fietsersbond)

 • Bijdrage geleverd aan Dodehoekproject Wentelwiek (maart)
 • Theorie verkeersexamen voor basisscholen (groep 7) georganiseerd (april)
 • Praktijk verkeersexamen voor 214 basisschoolleerlingen (groep 7) georganiseerd (mei); incl. fietscontrole
 • Tijdens dat praktijkverkeersexamen een pilot gedraaid met behulp van de nieuwe App van VVN
 • Optreden Johan Cahuzak (verkeerseducatie in theatervorm) op Pleincollege georganiseerd (mei)
 • Pleincollege ertoe aangezet om verkeersveiligheid in lesprogramma op te nemen
 • Spandoeken “De scholen zijn weer begonnen” opgehangen en weer verwijderd (augustus/september)
 • In dat kader, na een opleiding verkeersbrigadiers op de Wentelwiek, een beachflagactie aldaar getest
 • Verlichting van bijna 900 fietsen gecontroleerd en zo mogelijk hersteld (november/december):
  • Parkhof, Kernkwartier, basisscholen, Pleincollege en Opwettenseweg (weekendstappers)
 • Fietsverlichtingsdemokoffers ingezet op Crijnsschool (november)
 • Bijdrage toegezegd aan basisschool De Rietpluim voor diverse verkeersveiligheidsacties (december)
 • Aan de Politie gevraagd om handhavingsacties 30 km bij met name scholen uit te voeren
 • DAF-Museum als verkeerseducatiecentrum gepromoot.

Bij voornemen gebleven

 • Bijdrage aan themadag voor ouders van leerlingen basisschool De Nieuwe Linde
 • (Groot)ouders attenderen op examenoefenroute en aandacht besteden aan veilige routes naar school
 • Politie ertoe aanzetten om na verlichtingscontroles van VVN preventief en repressief op te treden

 

Overig (senioren, minder validen)

 • Personele inzet geleverd tijdens Seniorenexpo in Veldhoven (januari)
 • E-bike cursus georganiseerd in overleg met ouderenbonden (september)

 

Op hoger planniveau (in samenwerking met Fietsersbond)

 • Fietsveiligheidsenquête en rapport Fietspaaltjes aan college aangeboden (febr./okt.)
 • Bijdrage geleverd aan vertaling Bereikbaarheidsakkoord naar Mobiliteitsvisie
 • Ter voorbereiding daarvan deelgenomen aan diverse politieke bijeenkomsten
 • Kentekenonderzoek Soeterbeek beoordeeld ivm Nuenenbreed onderzoek Doorgaand Herkomst Bestemming
 • Bijdrage geleverd aan Parkeercafé over invoering beperkt parkeren in het centrum.
 • Beter inzicht gekregen in verkeerstellingen via BLIQ

Bij voornemen gebleven

 • Bijdrage leveren aan nota Primair Fietsnetwerk (er is nog geen nota)
 • Bijdrage leveren aan Jaarlijkse Verkeersveiligheidrapportage (er is nog geen nota)

 

Concrete plannen (in samenwerking met Fietsersbond)

Bijdrage geleverd aan:

 • Evaluatie Europalaan / HOV2
 • Ontwikkeling Snelfietspad Eindhoven - Helmond
 • Verbetering inrichting schoolzone Wentelwiek
 • Locatiekeuze Huisvesting Statushouders

Verder

 • Bouwplan Pleincollege beoordeeld
 • Gemeente geattendeerd op verlichtings- en bestratingsniveau westzijde Parkstraat (Europalaan/Voirt)
 • Gemeente herinnerd aan oppakken meest urgente fietsknelpunten (uit fietsveiligheidsenquête)
 • Verkeerslessen en begeleiding bij (leren) fietsen gegeven aan statushouders
 • Verkeer op een aantal locaties met Victor Veilig-poppen (8) op snelheid geattendeerd
 • Idem met spandoeken; in combi met andere maatregelen
 • Bewonersinitiatief ondersteund om snelheid te verminderen in Beekstraat en Boschhoeve e.o.
 • Scouting: Bart de Ligtstraat, fietsers Van Goghstraat, sluipverkeer Hoge Tom, parkeren Andriesplein
 • Waar mogelijk klachten op Participatiepunt / Landelijk meldpunt VVN mede afgehandeld.
 •  

Wat we in 2018 gaan doen

Organisatie/ overleg (algemeen)

 • Verslag 2017 en plan 2018 aan B&W, raadsleden, leden VVN aanbieden en op eigen website plaatsen
 • Jaarplan / budget 2019 voor subsidieaanvraag aan B&W aanbieden
 • Deelnemen aan:
  • overleg met gemeente (ambtelijk) in nauwe samenwerking met Fietsersbond (maandelijks)
  • verkeersplatform (Gemeente, Politie, Fietsersbond en VVN); in maart en oktober
  • Meedenkbijeenkomst over Missie, Visie en Strategie van VVN (januari)
  • afstemmingsoverleg met VVN-districtvertegenwoordigers (medio 2018)
  • districtsledenvergadering VVN (2e en 4e kwartaal)
  • actiedag Provincie ‘Nul verkeersdoden’/ jaarthema snelheid (januari)
  • Regionale bijeenkomst contactpersonen verkeersouders (2e kwartaal)
  • kennisdag VVN district Brabant (4e kwartaal)
  • werkatelier ‘De wereld van Van Gogh’ (1e kwartaal)
  • Landelijk verkeerspanel VVN (periodiek)
 • Samen met gemeente overleggen met scholen over Brabant Verkeersveiligheid Label / BVL (maart):
  • verantwoording 2017 en plan 2018 (wat scholen aan verkeerseducatie gedaan hebben en gaan doen)
  • werving verkeers(groot)ouders
 • Overleg met Nuenense verkeersouder (s)
 • Contact zoeken met Adviesraad Sociaal Domein.

 

PR

 • Via plaatselijke pers resp. Lokale Omroep Nuenen
  • onze reguliere activiteiten onder aandacht brengen
  • met cartoons aandacht vragen voor verkeersveiligheid
  • rubriek ‘Wist je dat’continueren; info over verkeersaangelegenheden
  • actiegroepen attenderen op bij VVN te verkrijgen 30 km-stickers voor afvalcontainers e.d.
 • Verkeersveiligheid onder aandacht brengen van publiek tijdens Oranjemarkt (april)
 • Interesse peilen om onderwerpen over verkeersveiligheid onder aandacht van ouderenbonden te brengen
 • Website VVN Nuenen actueel houden en onze zichtbaarheid vergroten via Facebook en Twitter
 • Ondersteunende vrijwilligers wederom bij diverse acties betrekken.
 • Tijdens diverse acties actief inzetten op werving van nieuwe (bestuurs)leden.

 

Jeugd en jongeren (verkeersexamens en fietsverlichtingscontroles in samenwerking met de Fietsersbond)

 • Bijdrage leveren aan Dodehoekproject Wentelwiek (1e kwartaal)
 • Theorie verkeersexamen voor basisscholen (groep 7) organiseren (5 april)
 • Praktijk verkeersexamen voor basisschoolleerlingen (groep 7) organiseren; incl. fietscontrole (23 mei)
 • Tijdens dat praktijkverkeersexamen een 2e pilot pilot draaien met behulp van de nieuwe App van VVN
 • Bijdrage leveren aan basisschool De Rietpluim voor diverse verkeersveiligheidsacties (1e halfjaar)
 • Pleincollege ertoe aan blijven zetten om verkeersveiligheid in lesprogramma op te nemen
 • Spandoeken “De scholen zijn weer begonnen” ophangen en weer verwijderen (augustus/september)
 • Bijdrage leveren aan opleiding verkeersbrigadiers op de Wentelwiek
 • Fietsverlichting controleren en zo mogelijk herstellen (november/december):
  • Parkhof, Kernkwartier, basisscholen, Pleincollege, scouting en weekendstappers (Opwettenseweg)
 • Fietsverlichtingsdemokoffers inzetten op basisscholen (november)
 • Aan de Politie vragen om handhavingsacties 30 km bij met name scholen uit te voeren
 • DAF-Museum als verkeerseducatiecentrum promoten.
 • Bijdrage leveren aan themadag voor ouders van leerlingen basisschool De Nieuwe Linde
 • (Groot)ouders attenderen op examenoefenroute en aandacht besteden aan veilige routes naar school
 • Politie ertoe aanzetten om na verlichtingscontroles van VVN preventief en repressief op te treden

 

Overig (senioren, minder validen)

 • Verkeersveiligheid via lezing onder aandacht brengen van bewoners Jo van Dijkhof (januari)
 • E-bike cursus organiseren in overleg met ouderenbonden (september)

 

Op hoger planniveau (in samenwerking met Fietsersbond)

 • In werkgroepverband bijdrage leveren aan uitwerking Mobiliteitsvisie in aantal beleidsmodules
  • Waar nodig in overleg met VVN afdelingen van omliggende gemeenten
 • Bijdrage leveren aan totstandkoming Fietsveiligheidsplan
 • Bijdrage leveren bij invoering beperkt parkeren in het centrum.
 • Inzicht houden in verkeerstellingen via BLIQ
 • Bijdrage leveren aan nota Primair Fietsnetwerk
 • Bijdrage leveren aan Jaarlijkse Verkeersveiligheidrapportage.

 

Concrete plannen (in samenwerking met Fietsersbond)

Bijdrage leveren aan:

 • Afwikkeling evaluatie Europalaan / HOV2
 • Ontwikkeling Snelfietspad Eindhoven - Helmond
 • Verbetering inrichting schoolzone Wentelwiek
 • Ontsluiting Nuenen-Zuid-West
 • Diverse plannen Opwettenseweg eo (huisvesting statushouders, nieuwbouw De Mijlpaal etc.)

Verder

 • Gemeente herinneren aan oppakken meest urgente fietsknelpunten (uit fietsveiligheidsenquête)
 • Beoordelen herinrichtingsplannen wegen
 • Beoordelen van ontwerpplannen woningen / kantoren / scholen (ondermeer in Nuenen-West)
 • Verkeerslessen en begeleiding bij (leren) fietsen geven aan statushouders
 • Verkeer op een aantal locaties met Victor Veilig-poppen op snelheid attenderen
 • Idem met spandoeken; in combi met andere maatregelen
 • Bewonersinitiatieven ondersteunen om snelheid te verminderen
 • Scouting: diverse locaties
 • Waar mogelijk klachten op Participatiepunt / Landelijk meldpunt VVN mede afhandelen.

=================

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Nuenen c.a.
Jacques Weterings
Secretaris/Penningmeester
Lindenlaan 10A
5671 GK Nuenen
Tel./Fax.: 040 2833810
Gsm: 0651309194
E-mail: VVN.Nuenen@onsnet.nu

Internet: Http://www.nuenen-ca.vvn.nl